Informujemy, że w dniu 25 maja 2018 r. zaczynają obowiązywać przepisy ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) w sprawie ochrony danych osobowych, znane powszechnie jako RODO. Firma Jaro Cases dokłada wszelkich starań, aby w pełni zrealizować wymogi rozporządzenia i jak najlepiej chronić Twoje dane osobowe, którymi administruje. W związku z tym mamy dla Ciebie kilka przydatnych informacji.

1. KTO ADMINISTRUJE TWOIMI DANYMI?

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Jaro Cases z siedzibą w Domaradzu, numer 596.

2. JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ, ŻEBY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Napisz do nas, jeśli masz wątpliwości bądź pytania dotyczące Twoich praw. Skontaktujesz się z nami pod adresem email biuro@jarocases.com.

3. SKAD MAMY TWOJE DANE?

Otrzymaliśmy je bezpośrednio od Ciebie podczas podpisywania umowy, którą zawieraliśmy. W każdym z przypadków weryfikujemy czy mamy podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych.

4. JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA DO PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do zawarcia, należytego wykonania, rozwiązania lub podjęcia innych czynności niezbędnych do realizacji zawartej z Tobą umowy, w tym do obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz, oraz do kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług. Dodatkowo, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie, pisząc email na adres biuro@jarocases.com. Zaprzestaniemy przetwarzania niezwłocznie, a o efekcie Cię poinformujemy. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody. Jaro Cases gwarantuje, że będzie przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie będzie przetwarzać ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

5. CZY MUSISZ PODAWAĆ SWOJE DANE OSOBOWE?

Wymagamy podania przez Ciebie swoich danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługi. Dane, których wymagamy to: – Imię i nazwisko – Pesel – Adres – NIP – Adres e-mail – Numer telefonu Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz nam swoich danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziemy mogli wykonać Twojego zlecenia. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów podatkowych. Poza tymi przypadkami, podanie Twoich danych jest dobrowolne.

6. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Toba, a także po jej zakończeniu w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umową:
 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych.
Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

7. JAKIE MASZ UPRAWNIENIA WOBEC JARO CASE W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj. prawo do dostępu w tym uzyskania kopii danych, prawo sprostowania i uzupełnienia danych oraz usunięcia w przypadkach przewidzianym prawem, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:
 • zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 •  Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Jaro Case; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych;
 • Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.przetwarzanie Twoich danych


8. W JAKICH SYTUACJACH MOŻESZ SIĘ SPRZECIWIĆ WOBEC PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

9. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Dostęp do Twoich danych osobowych będą mieć wewnątrz struktury organizacyjnej Jaro Cases wyłącznie upoważnieni przez nas pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie.